Rules of exponents

Rules of exponents
Rules of exponents

Video about the rules of exponents with solved examples.

https://youtu.be/VoFw5v2FVJk